Friese namen op een rij!

0

Verwacht jij binnenkort een klein wondertje en ben je op zoek naar Friese namen? Dan hebben wij goed nieuws! In onderstaand overzicht verzamelen wij namelijk Friese namen die op ons pad komen. Voor zowel Friese meisjesnamen als Friese jongensnamen ben je bij ons aan het juiste adres.

Mis jij nog een Friese naam in de rij of ontbreken er volgens jou niet één, maar meerdere Friese namen? Reageer dan onder dit bericht en dan nemen wij deze aangedragen Friese namen op in ons overzicht.

Friese namen op een rij

A

Meisjesnamen
Akke
Aafke
Aukje
Aafke
Amarins
Anne-Rixt
Ankie
Antje
Antsje
Anne
Anke
Aukje
Anneminke
Alie
Aly
Aagje Geiske
Ane Rimmer
Anne Baukje
Akkie
Atje
Atsje
Afke
Aaltje
Aleida
Anne Marije

Jongensnamen
Aacht
Abe
Anne
Alger
Atze Jabik
Aeijolt
Age
Atze
Auke
Ale
Ate
Auke
Almer
Aelke
Andries
Ale Marten
Ane
Allard

B

Meisjesnamen
Baukje
Bente
Berendina
Boukje
Betty
Berber
Brecht
Blijke
Blom
Bintsje
Beitske

Jongensnamen
Bauke
Beitske
Binne
Barend
Boyen
Bote
Bonne
Bynt
Bentse

C

Meisjesnamen
Celia

Jongensnamen
Cor Reitze

D

Meisjesnamen
Daatje
Dieuke
Dieuwke
Doetsje
Djura
Djieuwke Joke
Djoeke
Dycke
Ditmer
Doutsen
Doutzen
Drewes

Jongensnamen
Doeke
Doede
Doarus
Djille
Djurre
Douwe
Drewes
Ditmer
Diemer
Durk
Durk Jan

E

Meisjesnamen
Eageltsje
Eefke
Elly
Etsje
Elbrich
Elsemiek
Eeuwkje

Jongensnamen
Ealke
Edzerd
Eelke
Eldert
Eize
Einte
Eite
Everen
Erryn

F

Meisjesnamen
Fardau
Fenna
Fredau
Frederikje
Froukje
Famke
Feya
Fardou
Fraukje
Flinter
Frauke
Femke
Fimke
Fokje
Folkertje
Fogeltje
Femka
Fimme
Feikje
Fokeltje

Jongensnamen
Faas
Fedde
Femme
Folmer
Foppe
Fokke
Folkert
Foeke
Fimme Pieter
Fimme
Franke

G

Meisjesnamen
Gaatske
Goaitske
Garbricht
Geartsje
Gjilke
Grytsje
Gélina
Geke
Geeltje
Gerke
Gelske
Geertje
Geesje
Gerbrig
Gebrich
Geldou
Geziena
Gooitske Annigje
Gatske
Gerke
Gelfke
Geeske

Jongensnamen
Goaitsen
Goaitzen
Gale
Gysbert
Gjalt
Gosse
Gurbe
Gaatze
Gerben
Gerild

H

Meisjesnamen
Hiltsje
Hyke
Harmke
Hedwich
Hendrikje
Hiske
Hindrikje
Hieke
Haitske
Haie
Hinke
Hadewych

Jongensnamen
Hidde
Hisse
Hoaite
Hylke
Huite
Haye Tseard
Hildert
Hette
Herre
Hessel
Harke
Harmen
Haie
Halbe
Hielke
Hindrik
Haaye
Haye
Harnt
Hedzer
Haye Jelmer
Hidde Ate Feike

I

Meisjesnamen
Ingeltsje
Ibeltsje
Imke
Ilse
IJmkje
Itske

Jongensnamen
Ibbe
Ikele
Ingbert
Inne
Idwer

J

Meisjesnamen
Japke
Jaukje
Janke
Janne
Janne Marije
Jeldau
Jaike
Jiskje
Jitske
Japke
Jarin
Jolke
Joltje
Joukje
Joute
Jente
Jetske
Jantje
Jetty
Jelkje
Jelstje
Jildou
Jildau
Jikke
Jenkelien

Jongensnamen
Jimke
Jeldert
Jerke
Jinse
Jelmer Haye
Johan
Jelmer
Jesse
Jalle
Jesmer
Jouke
Joarryt
Jorn
Joeke
Jisse
Jilt
Jitse
Jildert
Jurre
Jolke
Jilles
Jurjen
Jelte
Jelle
Jan
Jaap
Jork-Waling
Jelger
Jalbert
Jabik
Jille

K

Meisjesnamen
Klaaske
Kike
Klaske
Kinge

Jongensnamen
Keimpe
Koen
Kryst
Klaske
Keije
Karst
Kerst

L

Meisjesnamen
Leenke
Lysbet
Lypkje
Lútsje
Lammie

Jongensnamen
Lammert
Liuwe
Lieuwe
Lolke
Lutsen
Liekele
Luitzen
Lipke
Luut
Luitjen
Lokke

M

Meisjesnamen
Maaike
Marrichtje
Moike
Moanne
Martzen
Martsje
Marije
Mayke
Martsen
Maeike
Minke
Mintsje
Matsje
Makke
Meyte
Marit
Marrit
Mink

Jongensnamen
Maas
Maarten
Mindert
Meindert
Meente
Murk
Minne
Minze
Manne
Marten
Markward
Metske
Mebius
Melle

N

Meisjesnamen
Nynke
Nynke Gatske
Nyncke
Nel
Niska
Neeltje
Nienke
Neelke

Jongensnamen
Nyls
Nolle
Nanne
Nyk
Nammele
Namle

O

Meisjesnamen
Otsje
Oda
Oatske
Oane

Jongensnamen
Oeds
Oebele
Otte
Oege

P

Meisjesnamen
Pytsje
Pleun
Pjittrikje
Pytrik

Jongensnamen
Pyter
Pier
Popke
Pieter
Pytrik

Q

Meisjesnamen
We hebben nog geen Friese meisjesnamen met de letter Q.
Ken jij een Friese naam met een Q? Reageer dan onder dit artikel!

Jongensnamen
We hebben nog geen Friese jongensnamen met de letter Q.
Ken jij een Friese naam met een Q? Reageer dan onder dit artikel!

R

Meisjesnamen
Richtsje
Rinke
Rinskje
Riemke
Rikst
Rixt
Rixte
Richt
Rinkje
Rikst Amerins
Renske
Reina
Rimke
Riekeltje

Jongensnamen
Rienk
Rients
Rein
Renze
Rikst
Rinke
Ritske
Rinse
Ruurd
Roel
Roelof Liekele
Rimmer
Riemeren Jan
Rienk
Rudmer
Rutmer
Riekele
Redmar Jelle
Redmer Jelle
Rymer
Reitze

S

Meisjesnamen
Sibbelina
Sinne
Sjoukje
Sjoerdien
Sieuwke
Simmer
Sjitske
Sietske
Sjoerdtsje
Sjoerdtje
Sytske
Sijtske
Silke
Sijke
Swany
Sjoerdsje Geke
Saakje
Suuske

Jongensnamen
Sake
Sybren
Steven
Sander Ids
Sjoerd
Sake
Silko
Sikko
Seie
Sjerp
Siebe
Sjouke
Sipke
Sietse
Sieg
Siegerke
Sierk
Sietze-Jelte
Steffen-Anne
Sikke

T

Meisjesnamen
Teatske
Titia
Tiny
Trynke
Tryntsje
Tytsia
Tiety
Tietje
Trienke
Tjitske
Twirre
Tjaltje
Taetske
Tjessa
Tsjimkje
Tialda
Trijnie
Trijntje
Treja
Thea
Tetje
Tjerkje
Tsjerkje

Jongensnamen
Tabe
Tjalling
Tsjeard
Tymen
Theunis Cornelis
Tjerk
Tjitte
Taede
Teade
Teake
Taeke
Teije
Tjitze
Tjitse
Tieme
Tjarda-Marije
Tjibbe
Tjerk Willem Pieter

U

Meisjesnamen
Ursel
Uilkje

Jongensnamen
Ulbe
Ultsje
Uilke

V

Meisjesnamen
We hebben nog geen Friese meisjesnamen met de letter V.
Ken jij een Friese naam met een V? Reageer dan onder dit artikel!

Jongensnamen
Volken

W

Meisjesnamen
Wytske
Wilbrich
Welmoed
Wiepkje
Wieke
Wieteke
Wietske

Jongensnamen
Wybe
Wytse
Wubbe
Watse
Wybe
Wieger
Wybren
Wijbren
Wiebe Rienk
Willem
Wierd
Wilger
Wigle
Wisse
Wopke
Wouter
Winfried

X

Meisjesnamen
We hebben nog geen Friese meisjesnamen met de letter X.
Ken jij een Friese naam met een X? Reageer dan onder dit artikel!

Jongensnamen
We hebben nog geen Friese jongensnamen met de letter X.
Ken jij een Friese naam met een X? Reageer dan onder dit artikel!

Y

Meisjesnamen
Ybeltje
Yfke
Ynskje
Ynschje
Ypke
Ypie
Ykje
Ytsje
Yke
Ylse
Yma

Jongensnamen
Ynte
Ynze
Yk
Ytsen
Ygram
Ype
Yde
Yke
Yerke
Yge

Z

Meisjesnamen
We hebben nog geen Friese meisjesnamen met de letter Z.
Ken jij een Friese naam met een Z? Reageer dan onder dit artikel!

Jongensnamen
Zweitze
Zweitse

Op zoek naar Friese namen!

Heb jij nog een Friese naam die niet mag ontbreken in de lijst? Of heb je misschien meerdere Friese namen die nog niet op de lijst staan? Reageer dan onder dit bericht, en dan nemen wij de Friese naam of Friese namen op in ons overzicht.

 

Delen:

Reacties